Skriv ut

Hur söker man?

Varje institution eller stiftelse som arbetar inom ämnesområdet skogsträdsförädling eller dess betydelse för skogsskötseln är välkomna med ansökningar om forskningsanslag.

Vilken typ av forskningsprojekt som Föreningen kan stödja framgår av ”Målsättning och syfte” under ”Om Föreningen”.

Föreningen Skogsträdsförädling har normalt två ordinarie styrelsesammanträden per år, i mars resp. i november. Ansökningar till Föreningen Skogsträdsförädling behandlas i huvudsak på novembersammanträdet.

Nästa ordinarie höstsammanträde äger rum den 18-19 november 2020.

Styrelsens nuvarande bedömning är att det tillgängliga anslagsutrymmet under de närmaste åren kommer att ligga på  ca 7 milj kr per år, varav 2,5 – 4,5 milj kr kommer att finnas tillgängligt för enskilda projekt.

Ansökningar om anslag från Föreningen Skogsträdsförädling ska för att kunna behandlas inlämnas på följande sätt:

 1. En prel. ansökan (Ansökan-om-forskningsanslag), skickas digitalt utan några bilagor senast den 1 oktober 2020 till Föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen: 
  OBS! Ansökningarna kommer att läsas som pappersutskrifter. Det är därför viktigt att all text inom ramarna ”Mål för projektet” och ”Kort sammanfattning” begränsas till vad som syns i resp. ram!
 2. En fullständig ansökan, som ska vara Föreningen Skogsträdsförädling tillhanda senast den 15 oktober 2020 (Ansökan-om-forskningsanslag), ifylls, skrivs ut, undertecknas av huvudsökande, av samtliga medsökande och av institutionschef eller motsvarande, skannas in och skickas digitalt som ett sammanhängande dokument inkl. Bilaga 2 (Bilaga 2 Projektbudget, kostnadsfördelning mm) och övriga bilagor till föreningens föreståndare Lotta Möller på mailadressen: och dels som ett undertecknat original  inkl. samtliga bilagor till följande adress:

Föreningen Skogsträdsförädling
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Den fullständiga ansökan ska innehålla:

 • Blanketten ”Ansökan om forskningsanslag”
 • Bilaga 1 ”Projektbeskrivning” (bör innefatta följande rubriker: Syfte, Sammanfattning, Bakgrund, Metod, Material, Projektplan/genomförande, Förväntat resultat, Resultatspridning och Referenser). Max. 5 sidor.
  Om Bilaga 1 skrivs på engelska så ska beskrivningen inkludera en sammanfattning på svenska och vice versa.
 • Bilaga 2 ”Projektbudget, kostnadsfördelning mm”
 • Bilaga 3 ”CV inkl. publikationslista för huvud- och
  medsökande”. Max. 3 sidor per sökande.
 • Ev. Bilaga 4 Ev. övriga upplysningar som åberopas

Den prel. ansökan tjänar två syften; dels ge styrelsen en uppfattning om vilka ansökningar som kommer att hamna på styrelsens bord och dels möjliggöra för föreningen att meddela de som inkommit med ansökningar, vilka uppenbart inte ligger inom ramarna för vad föreningen kan bevilja, att de ej bör inkomma med någon fullständig ansökan. Observera att det alltså inte sker någon annan utgallring efter den prel. ansökan utan har man, inom någon vecka, inte hört någonting från föreningen så är man välkommen med sin fullständiga ansökan!

Välkommen med Din ansökan!