Skriv ut

Stadgar

(Antagna vid föreningsstämmor den 13 mars och den 2 juni 2014).

§ 1.

Föreningens ändamål är att stödja den vetenskapliga och praktiska skogsträdsförädlingen samt behovet av anpassningar i skogsskötseln som en följd av skogsträdsförädlingens utveckling. Verksamheten syftar till att befordra tillämpad forskning och försöksverksamhet inom nämnda områden samt omsättning av forskningens resultat i det praktiska skogsbruket. Föreningen skall upprätthålla samarbete med övriga institutioner och nämnder, som är verksamma på området.

§ 2.

De i föregående paragraf nämnda uppgifterna skall föreningen lösa väsentligen genom bidrag till stiftelse eller institution med verksamhetsinriktning som beskrivits i § 1.

Föreningen skall därjämte utgöra ett forum för överläggningar i frågor som tillhör dess verksamhet.

§ 3.

Föreningens medlemmar är ständiga eller årligt betalande. Årsavgift och avgift för ständig medlem fastställes av stämman.

Skogsstyrelsen, LRF Skogsägarna och Föreningen Sveriges Skogsindustrier är alltid ständiga medlemmar.

§ 4.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vilken består av ordförande och högst sju andra ledamöter jämte lika många suppleanter. Ordförande väljes av föreningen på ordinarie årsstämma för en tid av två år i sänder. Sex ledamöter och suppleanter för dem utses av de i § 3 särskilt angivna ständiga medlemmarna för en tid av två år i sänder enligt följande: Skogsstyrelsen utser en ledamot jämte suppleant, LRF Skogsägarna utser två ledamöter jämte suppleanter och Föreningen Sveriges Skogsindustrier tre ledamöter jämte suppleanter.

Härjämte äger styrelsen för Sveriges Lantbruksuniversitet att utse en ledamot jämte suppleant för en tid av två år i sänder.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande för samma tid som ordföranden.

§ 5.

Styrelsen har att leda föreningens verksamhet, sörja för verksamhetens finansiering, förvalta föreningens tillgångar och föranstalta om revision, anställa föreståndare och övrig personal och för övrigt på allt sätt befordra föreningens ändamål. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller den som erhållit styrelsens bemyndigande. Dessa äger således företräda föreningen inför domstolar och andra myndigheter samt vid förhandlingar med tredje man. De äger även att teckna avtal vid köp och försäljning av fast egendom samt låta inteckna sådan egendom.

§ 6.

Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

§ 7.

Styrelsen sammanträder så ofta ordföranden finner erforderligt, dock minst två gånger årligen, eller då minst 1/3 av styrelsens ledamöter så begär. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening, om vilken de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden.

Föreningens föreståndare leder och övervakar föreningens arbete. Det åligger honom att tillse att föreningens egendom vårdas och underhålls. Föreståndaren är föredragande inför styrelsen och verkställer dess beslut samt är föredragande och sekreterare vid föreningsstämman.

§ 8.

Föreningen sammanträder till ordinarie stämma en gång årligen på dag, som styrelsen minst en månad tidigare tillkännagett genom personlig kallelse.

Vid stämman förekommer:

  1. justering av röstlängd.
  2. styrelse- och revisionsberättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. meddelande om utsedda ledamöter i styrelsen.
  4. val av ordförande i styrelsen för en tid av två år.
  5. val av minst två revisorer jämte suppleanter för granskning av föreningens och styrelsens räkenskaper.
  6. förslag och framställningar, vilka blivit väckta av styrelsen eller som skriftligen inkommit till styrelsen från föreningsmedlem senast en månad före stämman och angetts i kallelsen.

§ 9.

Extra föreningsstämma hålles då styrelsen finner erforderligt eller då minst 1/3 av föreningens medlemmar skriftligen begär det, varvid personlig kallelse utfärdas minst 14 dagar före stämman. Vid extra föreningsstämma får endast de ärenden behandlas som angetts i kallelsen till stämman.

§ 10.

Föreningsstämma öppnas av styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett. Utser de närvarande ej enhälligt ordförande, väljes ordförande efter huvudtalet.

§ 11.

På föreningsstämma äger varje medlem en röst och, om denne är intressent i Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut, ytterligare en röst för varje fullt 1 000-tal kronor i för året erlagt bidrag till denna stiftelse.

Som beslut gäller, utom i fall som avses i § 16, den mening som fått flesta rösterna och vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden. Om så yrkas skall val företagas med slutna sedlar. Faller rösterna vid val lika för olika meningar skiljer lotten.

§ 12.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll, vilket skall bestyrkas till riktighet av ordföranden. Styrelseledamot har rätt få sin skiljaktiga mening antecknad i protokollet.

På föreningsstämma skall genom styrelsens försorg föras protokoll. Har beslut fattats genom omröstning skall anges hur röstningen utfallit. Protokoller skall bestyrkas till riktigheten av ordföranden och minst en på stämman utsedd justeringsman.

§ 13.

Föreningens räkenskaper avslutas med kalenderår. De skall hållas till revisorernas förfogande senast den 15 februari.

§ 14.

Revisorerna skall för varje räkenskapsår avge en av dem undertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen senast den 1 april.

§ 15.

Skulle föreningen upplösas eller dess verksamhet av andra grunder upphöra, disponeras föreningens tillgångar för ändamål i överensstämmelse med dess syfte enligt å stämma fattat beslut.

§ 16.

Förslag om ändring av dessa stadgar eller väckt fråga om föreningens upplösning skall först underställas styrelsen och fordras därefter samstämmande beslut med 2/3 pluralitet av vid stämman representerat röstetal vid två efter varandra följande föreningsstämmor, därav en ordinarie.