Skriv ut

Projekt 401 – 420

Sidan är inte komplett, men uppdateras successivt

Nedanstående rapporter utgör eller grundar sig på den slutredovisning som inlämnats till Föreningen Skogsträdsförädling. I många fall har resultaten dessutom, i olika former, publicerats i diverse vetenskapliga tidskrifter.

413  Kompletterande urval av vitala askar

Författare: Mateusz Liziniewicz, Skogforsk (2019)

Sammanfattning
Asken dör idag av den mycket aggressiva askskottsjukan i hela Europa. Selektion av vitala träd i bestånd som drabbats kraftigt av askskottsjukan är en kostnadseffektiv strategi för att få fram ett underlag till ett mer motståndskraftigt skogsodlingsmaterial av ask. Samtidigt skapas ett bra underlag för genbevarande.

I detta projekt har 394 askar med acceptabel eller bra vitalitet valts på 142 olika platser inom askens hela utbredningsområde i Sverige med undantag för Gotland. Urvalet har främst gjorts via tips från markägare. De utvalda askarna koordinatsattes och markerades i fält, varefter de har registrerats i en specifik databas. Askarna valdes främst i blandbestånd (26 %), naturreservat (20%) och på gårdar (18%). Materialet har en bra geografisk spridning (från Skåne till Uppland), vilket är gynnsamt ur genetisk diversitets-synpunkt.

Totalt (2018 och 2019 års urval) har vi nu en population med 817 till synes vitala askar varav 672 st med acceptabel/bra stamkvalitet. De utvalda träden är s.k. kandidatträd. Kommande tester under mer kontrollerade former kommer att visa om deras motståndskraft är genetiskt betingad eller inte. Större delen av de utvalda askarna kommer sannolikt inte ha en acceptabel genetisk motståndskraft mot askskottsjukan. Av den anledningen behöver det väljas fler kandidatträd som underlag för att få fram askar med bra tolerans mot askskottsjukan.

Abstract
The ash (Fraxinus excelsior) is today dying in all of Europe due to the ash dieback disease. Selection of vital trees in stands severely damaged by the disease is supposed to be a cost-effective strategy to improve the robustness of the future regeneration material of ash. Simultaneously a good base for gene conservation is created.

In this project 394 ashes with acceptable to good vitality were selected at 142 sites within the entire Swedish distribution area of ash apart from Gotland. This was performed mainly by tips from landowners. Coordinates and stem quality for each tree were some of the variables registered in a specific data base. The ashes were mainly selected in minor mixed broad-leaved stands (26%), nature reserves (20%) and in court yards (18%). The material has a good geographic distribution, which is favourable in respect of genetic diversity.

In total (selection in years 2018 and 2019) we have now a population of 817 seemingly vital ash trees where 672 trees have acceptable/good stem quality. The selected trees are so called candidate trees. Future tests performed in a more controlled environment will give information about their genetic resistance. It is likely that the major part of the tested trees do not have an acceptable tolerance to the dieback disease. That is why we need to select more vital candidate trees as a base for producing ashes with acceptable tolerance in the near future.